Bærekraftig bruk av havets ressurser

Bærekraftig bruk av havets ressurser har som hensikt å ivareta nåværende generasjons behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å tilfredsstille sine behov. Dette innebærer at artene i havet må ivaretas og havets økosystemer må forvaltes på en fornuftig måte.

Som forbruker kan du bidra ved å kjøpe produkter fra havet som er sertifiserte og har en miljømerking slik som Friend of the Sea.

Blekksprut er en motstandsdyktig art

Milliarder av mennesker livnærer seg av fiske og sjømat, og sjømat er en viktig kilde til både proteiner og de helsebringende marine omega 3-fettsyrene. Men det finnes en grense for hvor mye man kan høste av havets ressurser. Det er vanskelig å beregne mengden av forskjellige arter i havet og i tillegg kan ulike områder være ulikt utsatt for fiskepress. I dag er en rekke fiskebestander truet av overfiske og enda flere nærmer seg grensen. En gjenoppbygning av fiskebestander etter mange års overfiske er en tidkrevende prosess.

Et annet problem er at lokalsamfunnet kan bli berørt av en voksende fiskeindustri. Utenlandske selskaper som anvender store og effektive fiskeflåter kan utarme de lokale havressursene og i tillegg kan mange av fiskemetodene skade miljøet både til havs og på land. Bunntrålere fører til uopprettelige skader på havbunn og korallrev og prosessering av råstoffet på land kan føre til utslipp av miljøgifter.

Calamarine® produsert av blekksprut skiller seg ut som en meget bærekraftig kilde til de sunne, lange omega 3-fettsyrene. Blekkspruten lever i snitt kun 1 år og både vokser og formerer seg raskt. Det gjør den langt mer motstandsdyktig mot presset fra fiske sammenliknet med en rekke fiskesorter.

Det korte livet gjør også at oppkonsentrering av miljøgifter fra havet begrenses.

Økt utnyttelse av havets ressurser

Et økende problem i verden er den store mengden matavfall. Ved produksjon av mat er det mye av råstoffet som ikke anvendes. Blekksprut selges som calamaris-ringer og fileter til restauranter og butikker, men omtrent 25 % av råstoffet kan ikke anvendes til dette. Det er beregnet at omtrent 500 000 tonn blekksprut kastes årlig. Calamarine® omega 3-oljen produseres fra dette uutnyttede restråstoffet og fører derfor til en bedre utnyttelse av havets ressurser.

Fangstmetode som skåner havet

Blekksprut fanges om natten ved hjelp av lys som lokker blekkspruten opp mot havoverflaten. Fordelene med denne metoden er mange:

  • Det er nesten ingen bifangst av andre arter
  • Havbunnen og korallrev forblir urørt
  • Små blekksprut lever dypere nede og blir derfor ikke fanget

Ressurs for lokalsamfunnet

Det er hovedsakelig lokale arbeidere i Asia som fanger blekksprut og som er involvert i den første prosesseringen av råvaren på land. Arbeiderne blir godt ivaretatt og relevante lovgivning og krav fra myndigheter og fagforeninger blir fulgt.

Friend of the Sea

Friend of the Sea er en internasjonal non-profit organisasjon som har som hensikt å bevare det marine habitat slik at ikke arter dør ut. En sertifisering innebærer at en uavhengig granskningskomite inspiserer både produktet, fangsten av råstoffet og produksjonen. En Friend of the Sea sertifisering garanterer at produktet er bærekraftig.

Leverandør med fokus på miljø

Pharma Marine, som er produsent og leverandør av blekksprutoljen, har miljøhensyn sterkt forankret i bedriftsfilosofien. Bruk av restråstoff fra matproduksjon er sentralt i utviklingen av Calamarine®. Råvareleverandøren i Asia jobber aktivt for å bruke mest mulig av blekkspruten som fanges. I tillegg blir blekkspruten fanget av lokale fiskere med miljøvennlige fiskemetoder, noe som er et godt bidrag til lokal og global miljøpolitikk.

Råvaren transporteres fra Asia til Norge ved hjelp av den mest miljøskånsomme transportmetoden, i containere med sjøfrakt. Når oljen kommer til Norge blir den videreprosessert i en av omega-3 bransjens mest miljøvennlige fabrikker. 100% av oljen blir utnyttet og bedriften arbeider for å utnytte og gjenvinne energien på en optimal måte.

Det er mange faktorer som virker inn på hvor miljøvennlig et produkt er, og totalt sett er Calamarine® en av de mest bærekraftige omega-3 kildene som finnes.

Bestill HappyMe i dag!

HappyMe Chewable Calamari Omega-3 inneholder omega-3-fettsyrene DHA og EPA, vitamin D og E. Én pute dekker behovet av den essensielle fettsyren DHA, som har dokumentert effekt på hjerne*-, syn*- og hjertefunksjonen*. Bestill i dag fra kun 199, - (u/porto).

*Dokumentert effekt ved 250 mg DHA per døgn. 
**Dokumentert effekt ved 250mg DHA og EPA per døgn.